Dörrar
Fönster
Fasta partier
Tillbehör Tillbehör
Referenser
Logga in Logga in
Kontakta oss

1. Köpvillkor

1.1 GDPR

Klicka här för att Läsa vår Integritetspolicy

1.2 Tillämplighet

Aluline i Sverige AB Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Aluline.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Aluline.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Aluline.se:s hemsida utgör Aluline.se:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Aluline.se:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

1.3 Pris och betalning

Priserna på Aluline.se:s hemsida uppdateras i realtid. Frakt tillkommer på order under 20 000 kronor. I vissa fall där dörrar blir väldigt höga eller breda kan vi komma att kontakta er för ett frakttillägg. Priserna är angivna i svenska kronor och visas med moms. Aluline.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Aluline.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot faktura (se nedan) eller förskottsbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

1.4 Återtagandeförbehåll

Aluline Inglasningssystem AB förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

1.5 Äganderättsförbehåll

Aluline Inglasningssystem AB förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills dess att det är fullt betalt till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

1.6 Fakturaköp för privatpersoner

I samarbete med Svea Webbpay kan vi erbjuda betalning mot 14 dagars faktura. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor är 14 dagar netto.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

1.7 Kreditprövning

Aluline.se förbehåller sig rätten att stoppa leveranser till personer som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar. Dela upp betalningen

Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Har Du några frågor så kan du ringa 08 - 7352969 för närmare information. Läs mer om allmänna villkoren på: http://www.sveawebpay.se/?page=delbetala_allmanavillkor

1.8 Leverans

Order levereras inom fem till sju veckor efter mottagen order. Aluline.se anlitar DHL för leverans, vid undantag används egen turbil. Vid leverans får kund fraktsedelsnummer med länk till DHL för egen kontroll av varuleveransen. Leveransen är alltid en uppskattad tid. Vid problem med material eller fraktbolag kan detta komma att bli längre. 

1.9 Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal". För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Aluline.se återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.Vid återköp skall kund ersätta Aluline.se:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Aluline.se eller faktureras separat.Vid återköp skall kund kontakta Aluline.se:s kundservice på telefon 0290- 20920, e-post till order@aluline.se eller via Aluline.se:s hemsida på www.Aluline.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Aluline.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Aluline.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av DHL godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Aluline.se i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Återköpet är godkänt först när Aluline.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara i enlighet med ovanstående villkor. Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet "Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal".

1.10 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Aluline.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte varor där förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Aluline.se:s kundservice på telefon 0290- 20920 , e-post till order@Aluline.se eller via webbsidan www.aluline.se och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

1.11 Garanti

5-års garanti mot material-, konstruktions- och produktionsfel.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

1.12 Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kund reklamera till DHL och Aluline.se omgående, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Aluline.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Aluline.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Aluline.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till DHL och till Aluline.se på telefon: 0290- 20920 eller e-post: order@Aluline.se.

Dold transportskada måste anmälas till DHL senast 14 dagar efter mottagen leverans.

1.13 Ansvar för fel

1.13.1 I förhållande till näringsidkare

Föreligger fel som Aluline.se ansvarar för, åtar sig Aluline.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Aluline.se:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Aluline.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - inkompatibilitet, felbeställningar, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

1.13.2 I förhållande till konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Aluline.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Aluline.se. Aluline.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

1.14 Övrigt

Aluline.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Aluline.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

 

1.15 Hur påverkar pandemin er?

Pandemin har slagit hårt för oss alla. Vi är inget undantag. Vi märker att alla våra leverantörer höjer priserna och leveranstiderna är längre. Det gjorde att vi from 1 Juni 2021 var tvungen att justera priserna på sidan. Leveranstiderna har även ibland gjort att vi har lite längre leveranstid än normalt. Vi jobbar på så mycket vi kan och meddelar er om vi vet att något saknas i vårat lager och när vi förväntas få in det. Vi har märkt av vid påfyllning av profiler i vårat lager hade vi nu ca 3x så lång leveranstid, vilket ställer till det för oss att hålla leveranstiderna. Vi hoppas ni kan ha överseende med detta! 

Till toppen